Administratief, , Programma secretaris Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg
 
Programma secretaris Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg (Utrecht) 8670 - 27/05/2020
Organisatie

HERCOR BV

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Programma secretaris Hart van de Heuvelrug en

Vliegbasis Soesterberg


Startdatum: 1-7-2020

Einddatum: 30-6-2021

Uren per week: 40

Optie: 2 x 6 maanden


Ureninzet :

Werkzaamheden als programmasecretaris Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. Besteding is gemiddeld 12 uur per week. Naar verwachting is de eerste jaar 16 uur per week benodigd vanwege het inwerken in het programma, daarna wordt verwacht dat de inzet afloopt (al naar gelang de behoefte van het programma).

Locatie : Utrecht

Hart van de Heuvelrug is een unieke gebiedsontwikkeling met projecten die variëren van nieuwe natuur tot woningbouw, van ecoducten tot duurzame bedrijventerreinen. Het programma Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 26 projecten realiseren in het Hart van de Heuvelrug gericht op verbinden van versnipperde natuur en ruimte creëren voor woningen, bedrijven en zorg. Drie partijen, gemeente Zeist, gemeente Soest en Provincie Utrecht, hebben juni 2015 een hernieuwde overeenkomst gesloten en de samenwerking binnen Hart van de Heuvelrug voortgezet. Veel van de groene projecten zijn inmiddels gerealiseerd. Het accent ligt komende jaren op de ‘rode ontwikkeling. Het programma heeft een doorlooptijd tot en met 2025.


Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug, een mooie uitdaging

Doel van het programma Hart van de Heuvelrug is de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van het gebied te versterken. De Utrechtse Heuvelrug, Nederlands op één na grootste aaneengesloten natuurgebied, dreigde verregaand te versnipperen. De toename van de (auto)mobiliteit en bouw van woningen en bedrijven maakten dat juist in het hart van dit gebied belangrijke verbindingen voor planten en dieren verloren dreigden te gaan. En dat terwijl juist in dit dichtbevolkte deel een grote behoefte is aan rust, ruimte en de mogelijkheid om te recreëren in de natuur.

De afgelopen tien jaar is enorm veel werk verzet. Veel daarvan is goed zichtbaar en inmiddels lijkt het alsof het nooit anders is geweest. De komende jaren zijn cruciaal. Want met de rode projecten die nu in voorbereiding zijn, moet het reeds uitgegeven geld voor de groene projecten terugverdiend worden. Dit rekening houdend met de natuurwaarden en de grote ruimtelijke kwaliteit in dit prachtige gebied. De drie partners werken dan ook intensief samen. Iedere partner trekt enkele van de projecten. Daarnaast zijn zij betrokken bij elkaars projecten vanuit hun eigen specifieke rol (bv als vergunningverlener). Het programma is een prachtige integrale gebiedsontwikkeling, die door de lange looptijd en de veelheid aan betrokken partijen met uiteenlopende belangen complex te noemen is.


Gebiedsontwikkeling voormalige Vliegbasis Soesterberg

In 2009 heeft de provincie Utrecht de voormalige Vliegbasis Soesterberg aangekocht van Defensie. Hier is sindsdien een gebiedsontwikkeling gestart in nauwe samenwerking met Het Utrechts Landschap en het Nationaal Militair Museum. Een aantal natuur- en recreatieve onderdelen van deze gebiedsontwikkeling is afgerond. Het Park Vliegbasis Soesterberg is ingericht en het Nationaal Militair Museum gebouwd. In het park zijn fiets en wandelpaden aangelegd om het gebied beter open te stellen voor het publiek. Belangrijke financiële drager van de ontwikkeling is de resterende bouw van een woonwijk van circa 250 woningen aan de zuidrand van de voormalige vliegbasis. Met deze ‘rode’ ontwikkeling worden de kosten die afgelopen jaren gemaakt zijn voor aankoop en inrichting van het park gefinancierd. De woonwijk is momenteel in de planfase.

Ruimtelijk gezien is er een sterke samenhang tussen het programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. De voormalige vliegbasis ligt immers in het hart van Hart van de Heuvelrug. Het park is een belangrijk onderdeel van de beide ecologische corridors die binnen Hart van de Heuvelrug aangelegd zijn. Ook financieel is er een relatie doordat een deel van de opbrengsten van de nieuwe woonwijk wordt afgedragen aan Hart van de Heuvelrug ter dekking van de kosten binnen dit programma.


Wat ga je doen?

Voor Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn wij op zoek naar een programmasecretaris die vanuit een onafhankelijke rol namens de gebiedspartijen (provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest) de voortgang van het programma bewaakt en zorgt voor optimale verbinding tussen de drie partijen en de samenwerkingspartners zoals Utrechts Landschap, het Nationaal Militair Museum en Defensie.

Je hebt als programmasecretaris verschillende rollen:

Je bent secretaris van de stuurgroep Hart van de Heuvelrug en de stuurgroep Vliegbasis Soesterberg waarin de drie bestuurders van de drie partijen vertegenwoordigd zijn, alsmede de directeur van het Utrechts Landschap en de directeur van het Nationaal Militair Museum. Je bereidt deze stuurgoepvergaderingen voor tezamen met de coördinatoren Hart van de Heuvelrug van de deelnemende partijen en de projectleider Vliegbasis Soesterberg.


Je bent voorzitter van:

Coördinatieteam (waarin coördinatoren van de samenwerkende partijen deelnemen en de projectleider woonwijk Vliegbasis Soesterberg)

Adviescommissie planeconomie (waarin de planeconomen deelnemen van de drie partijen)

Werkgroep communicatie (waarin drie communicatiemedewerkers deelnemen van de drie partijen)

De programmasecretaris vervult de volgende werkzaamheden:

• bevordert en coördineert in algemene zin de samenwerking tussen de drie partijen en fungeert als ‘smeerolie’ daarbij;

• behartigt de belangen van het programma Hart van de Heuvelrug en het project Vliegbasis Soesterberg, ook als individuele belangen van samenwerkingspartners hierin conflicteren.

• houdt partijen, ambtelijk en bestuurlijk, scherp op het nakomen van de gemaakte afspraken;

• signaleert en acteert op mogelijke conflicterende belangen en stimuleert het komen tot oplossingen. Dit vraagt om een analytisch vermogen, bestuurlijke sensitiviteit en inhoudelijke kennis van de vraagstukken van het programma;

• coördineert de totstandkoming van de (half)jaarlijks rapportages op programmaniveau (grondexploitaties en tussenrapportage) en voert over deze documenten de eindredactie;

• houdt alle afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug (2015) en samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg (2015) in de gaten en signaleert en stuurt bij waar nodig: zoals bijvoorbeeld het monitoren van de rood-groenbalans en de financiële verevening;

• coördineert de communicatie/gebiedsmarketing van het programma, heeft daarbij een aanjagende rol vanuit de werkgroep communicatie en stimuleert het uitdragen van de successen en het gedachtegoed van het programma Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis Soesterberg;

• treedt op als onafhankelijk adviseur bij vraagstukken in de verschillende projecten. De komende jaren ligt de ontwikkeling van het programma vooral op de (rode) woningbouwopgaven. Kennis wordt verwacht op het snijvlak van financiën, vakinhoud (gebiedsontwikkeling) en proces.


Wie zoeken wij?

We zoeken een ervaren programmamanager (seniorniveau) die kan “schaken op meerdere borden” met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, communicatief, doortastend, energie, procesmatig creatief en oplossingsgericht. Een verbinder met ervaring in het werken binnen gebiedsprogramma’s, bij voorkeur in de samenwerking tussen provincie(s), gemeente(n) en natuurorganisatie(s).


Aanvraag eisen : De eis en de shortlist vragen een voorbeeld krijg je van HerCor BV

Eis 3 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op Hbo bachelor niveau en/ of Wo- bachelor, master niveau. Toelichting: ad a Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en waar en wanneer het diploma is behaald. .

Eis 4 De aangeboden kandidaat is vanwege de continuiteit binnen het programma / het project: commitment voor deze functie tot minimaal 1 juli 2021 beschikbaar (geen voortijds vertrek). Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing van het voldoen aan deze is opgedaan.

Eis 5 De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort. Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing van het voldoen aan deze is opgedaan.

Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als programmamanager of procesmanager van complexe en gevoelige gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing van het voldoen aan deze is opgedaan.

Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als programmamanager of procesmanager van complexe en gevoelige gebiedsontwikkelingsprogramma’s. Hiermee wordt bedoeld programma’s (of multiprojecten) die: 1) zich bevinden in een bestuurlijk gevoelige context en waarbij er grote kans is op regelmatige vragen vanuit de politiek; 2) door hun gevoeligheid bij omwonenden en bij maatschappelijke organisaties nauwlettend door hen worden gevolgd en waarbij er een grote kans dat er door hen procedures worden geïnitieerd die doorlopen tot aan de Raad van Staten. 3) zowel een ‘groene’ (ontwikkeling natuurgebieden) als een ‘rode’ (ontwikkeling woningbouw) component hebben. 4) een grondexploitatie hebben waarbij er grote financiële risico’s zijn. Per onderdeel (1 t/m 4 ) kunt u 50 punten krijgen (max 200 punten) Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• Heeft werkervaring met 4 verschillende onderdelen (200 Punten)

• Heeft werkervaring met 3 verschillende onderdelen (150 Punten)

• Heeft werkervaring met 2 verschillende onderdelen (100 Punten)

• Heeft werkervaring met 1onderdeel (50 Punten)

Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft ervaring met werken in bestuurlijke netwerken met meerdere samenwerkingspartners. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• Rijksoverheid, provincies en gemeenten (100 Punten)

• provincies (75 Punten)

• Rijksoverheid of gemeente (50 Punten)

Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring in integrale gebiedsontwikkeling en programma’s in de fysieke leefomgeving Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• 6 jaar of meer (100 Punten)

• 3-6 jaar (75 Punten)

• 2-3 jaar (50 Punten)

Shortlistcriterium 4 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring in de vorm van projecten met ontwikkeling van woningbouw in cultuurhistorisch en/of ecologisch gevoelige gebieden. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• 5 projecten of meer (100 Punten)

• 3-4 projecten (75 Punten)

• 2-3 projecten (50 Punten)

Shortlistcriterium 5 De aangeboden kandidaat heeft een opleding op Hbo bachelor en of master of wobachelor en of master in de richting van ruimtelijke ordening en of vastgoed bijv planologie, sociale geografie master real estate of vergelijkbaar. ( Wat vergelijkbaar is, is ter beoordeling van de provincie) Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd. Voldoet 100 punten.


Aanvraag sluit op 5--6-om 10:00


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 2705

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren